แนวทางการปรับปรุงระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz เพื่อให้สามารถใช้งานกับย่านความถี่ใหม่ 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz ได้

ตามที่ กสทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ การปรับปรุงการใช้ความถี่ย่าน 380-510 MHz กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้ความถี่ในย่านนี้ ปรับเปลี่ยนการใช้งานย่านความถี่ตามประกาศ กสทช. ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับอนุญาตใช้งานความถี่ ย่าน 420.200MHz สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ในการประชาสัมพันธ์ เดิมจะสิ้นสุดภายใน พ.ศ. 2563 ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น กสทช. จึงแจ้งให้ อปท. ให้ปรับไปใช้ความถี่ในย่าน 430.225MHz ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ อปท. ได้รับอนุญาตอยู่เดิม และตามประกาศของ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้ อปท.ใช้ความถี่ โดยเคร่งครัด

ทางเลือกที่ 1 ปรับปรุงใช้ระบบคลื่นวิทยุแบบเดิม แต่เปลี่ยนความถี่ใหม่ ตามที่ กสทช. อนุญาตให้ใช้งาน (หน่วยงานต้องขออนุญาตใช้ความถี่ จาก กสทช. )

ข้อสังเกตุ/ปัญหา

  • กรณีได้รับอนุญาติให้ใช้ช่องความถี่เดียวกัน สถานีส่งที่ใกล้กัน อาจเกิดการรบกวนกันของสัญญาณ โดยเฉพาะตอนลูกข่ายถูกสั่งเปิดใช้งานแล้ว หรือยี่ห้อเดียวกันติดตั้งใกล้กัน อาจไปรับสัญญาณจากสถานีส่งที่อื่นได้

ทางเลือกที่ 2 ปรับปรุงไปใช้ระบบกระจายเสียงไร้สายแบบใหม่ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ไม่เกิดปัญหาการรบกวนกันของช่องความถี่ และมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าเดิมมาก โดยยังคงใช้ชุดลำโพงและชุดเครื่องเล่นของเดิมได้

ระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz ที่มีใช้งาน อยู่ ในหน่วยงาน เช่น ยี่ห้อ IBS , Power Link , ARC , HiQ , BCH,Best choice

iMedia, jsoft , Wis , Star Electronic , Power Tone ,Televoice , prompt Connect ฯลฯ หรือ ยี่ห้อ อื่นๆ

1.-IBS - รุ่น All in one

  • ชุดแม่ข่ายควบคุม IBS-T รุ่นหน้าจอ 7, 10 นิ้ว

  • ชุดเครื่องรับ IBS-R

2.-IBS- แยกชุด

  • ชุดแม่ข่ายควบคุม IBS-CDC

  • ชุดเครื่องรับ IBS-R

3.- Power Link

  • ชุดเครื่องส่ง T-2000

  • ชุดเครื่องรับ R-1999

  • ชุดเครื่องรับ รุ่นเก่า

4.- ARC , HiQ

  • ชุดแม่ข่าย ARC Tx420 / HiQ Tx420

  • ชุดลูกข่าย ARC 420

5.- ยี่ห้อ BCH,Best choice , iMedia, jsoft , Wis , Star Electronic , Power Tone ,Televoice , prompt Connect ฯลฯ หรือ ยี่ห้อ อื่นๆ

หมายเหตุ; อุปกรณ์บางอย่างเช่น กล่องใส่ภาครับ ,ภาคจ่ายไฟ ,ลำโพง ,สายนำสัญญาณ , ไมโครโฟน ,เครื่องเล่น หากอยู่ในสภาพที่ยังสมบูรณ์สามารถนำมาใช้งานได้

สนใจข้อมูล แนวทางการปรับปรุง และงบประมาณราคา โทร 0863175577 /0896080077

บริษัทฯ ยินดีเข้าไปสำรวจที่หน้างานและตรวจเช็คระบบเดิมพร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สายไอพี หรือข้อแนะนำ ให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบ สำรวจ ทำงบประมาณ ฟรี ทั่วประเทศ