ระบบกระจายเสียงวิถีใหม่ (New Normal Audio Broadcasting)

สำหรับทุกหน่วยงาน รองรับงานกระจายเสียงแบบตามสาย และแบบเสียงไร้สาย

  • ระบบกระจายเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงกระจายข่าวได้ทั่วถึงรายตัวโดยตรง

  • ช่วยเชื่อมโยงระบบกระจายเสียงจากส่วนกลาง เช่นจากศูนย์เผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานรัฐ กระจายไปยังระบบเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้านได้โดยตรง ทำให้การกระจายข่าวสารทำได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

  • สามารถประกาศ / ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่เกิดเสียงรบกวนชาวบ้าน ทำให้การประกาศข่าวสาร วนซ้ำๆได้ตลอดเวลา สะดวก,ใช้งานง่าย,การกระจายข่าวสารทำได้รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

  • รับฟังเสียงประกาศผ่านเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ได้โดยตรง แม้ จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ สะดวก , ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

  • รองรับการแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่ม เมื่อมีการกระจายเสียง รู้ทันทีว่ามีการประกาศข่าว สะดวก , ไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป

  • รองรับการติดตั้งชุดลูกข่ายแบบเสียงไร้สาย เพื่อต่อใช้งานให้เสียงออกที่ลำโพง สะดวกไม่ต้องเดินสาย หรือติดตั้งบนยานพาหนะเคลื่อนที่ได้ ยืดหยุ่น ต่อการนำไปใช้งาน

  • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ระบบเสียงตามสาย/ระบบหอกระจายข่าว/ระบบเสียงไร้สายแบบใช้คลื่นวิทยุแบบเดิม และ ยืดหยุ่น ต่อการนำไปใช้งาน

  • สัญญาณเสียงดัง ชัดเจน คุณภาพเสียงดีกว่าระบบเดิม การเข้า/ถอดรหัส สูงกว่า MP3 Sampling Rate 48kHz

  • ทุกหน่วยงานใช้ได้ ไม่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นวิทยุ จาก กสทช. , ไม่มีการรบกวนของคลื่นความถี่ ,ไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางไกล , ไม่ต้องตั้งเสาเครื่องส่งหน่วยงานที่กำลังตั้งงบ ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ปรับเปลี่ยนความถี่ อย่าพึ่งรีบตัดสินใจ

ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ !


AE01i

AE01i ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงไร้สาย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ,แจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มอัตโนมัติ เมื่อมีการกดเริ่ม/หยุดกระจายเสียง,แจ้งเตือนเมื่อสั่งเปิด/ปิดชุดลูกข่าย , มีหน้าเว็บสำหรับให้รับฟังเสียงประกาศรองรับพร้อมกันไม่น้อยกว่า 300คน ,มีหน้าเว็บสำหรับล็อกอินเพื่อจัดการควบคุม และมอนิเตอร์สถานะการทำงานของอุปกรณ์ชุดแม่ข่ายและลูกข่าย เช่นสั่งเปิด/ปิดเสียง ดูสถานะการเชื่อมต่อ ,อุณภูมิ , ค่าแรงดัน ,ความแรงสัญญาณ GSM ที่รับ แสดงจุดติดตั้งในแผนที่ เป็นต้น


AD100i,AD160i ,AD300i

ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

AD100i กำลังขยายไม่น้อยกว่า 100วัตต์

AD1ุ60i กำลังขยายไม่น้อยกว่า 160วัตต์ (เป็นรุ่นที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า)

AD300i กำลังขยายไม่น้อยกว่า 300วัตต์ (เป็นรุ่นที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า)

หรือออกแบบตามความต้องการ


AC-02i

AC-02i ชุดรับสัญญาณเสียงจากหน่วยงานเทศบาล ชนิดไร้สาย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมควบคุมการเปิด/ปิด เครื่องขยายสัญญาณเสียงของหมู่บ้านแบบอัตโนมัติตามการควบคุมจากหน่วยงานเทศบาล (ควบคุมการจ่ายไฟ)