ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงตามสาย พะเยา

ตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดพะเยา

  • ติดต่อ 086-3175577

  • ติดต่อ 0640467787

รับสมัครตัวแทนและช่างในจังหวัดพะเยา

การปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอเมืองพะเยา

เทศบาลเมืองพะเยา ซ่อมเสียงไร้สายพะเยา ช่างเสียงไร้สายพะเยา

เทศบาลตำบลท่าวังทอง

เทศบาลตำบลแม่กา

เทศบาลตำบลแม่ปืม

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

เทศบาลตำบลบ้านสาง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

เทศบาลตำบลจำป่าหวาย

เทศบาลตำบลท่าจำปี

เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

อำเภอจุน

เทศบาลตำบลจุน

เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

เทศบาลตำบลเวียงลอ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง

อำเภอเชียงคำ

เทศบาลตำบลเชียงคำ

เทศบาลตำบลบ้านทราย

เทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลหย่วน

อำเภอเชียงม่วน


เทศบาลตำบลเชียงม่วน

อำเภอดอกคำใต้


เทศบาลเมืองดอกคำใต้

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ระบบเสียงไร้สายบ้านถ้ำ หอกระจายข่าวไร้สายบ้านถ้ำ ติดตั้งเสียงไร้สายพะเยา

เทศบาลตำบลห้วยลาน

เทศบาลตำบลหนองหล่ม

อำเภอปง


เทศบาลตำบลงิม

เทศบาลตำบลปง

เทศบาลตำบลแม่ยม

อำเภอแม่ใจ


เทศบาลตำบลแม่ใจ

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลป่าแฝก

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

อำเภอภูซาง


เทศบาลตำบลสบบง

อำเภอภูกามยาว


เทศบาลตำบลดงเจน ระบบเสียงเสียงไร้สายอัตโนมัติ

ปัญหาความถี่แทรก ปัญหาคลื่นกวนกัน ปัญหาเสียงซ่า มีคลื่นรบกวน ทำงานเองตอนกลางคืน เสียงดัง เสียงไร้สายเสีย รับแก้ปัญหา ซ่อม แก้ไข ปรับปรุง เสียงไร้สาย เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ปัญหา