ตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดลพบุรี

  • ติดต่อ 086-3175577

  • ติดต่อ 089-6080077ปัญหาความถี่แทรก ปัญหาคลื่นกวนกัน ปัญหาเสียงซ่า มีคลื่นรบกวน ทำงานเองตอนกลางคืน เสียงดัง เสียงไร้สายเสีย รับแก้ปัญหา ซ่อม แก้ไข ปรับปรุง เสียงไร้สาย อบตชัยบาดาล ปัญหา


การปกครองส่วนท้องถิ่น

ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี, เทศบาลเมือง 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลเมืองบ้านหมี่, เทศบาลตำบล 19 แห่ง, และองค์การบริหารส่วนตำบล 103 แห่ง โดยรายชื่อเทศบาลจำแนกตามอำเภอในจังหวัดลพบุรี มีดังนี้

อำเภอเมืองลพบุรี

เทศบาลเมืองลพบุรี

เทศบาลเมืองเขาสามยอด

เทศบาลตำบลโคกตูม

เทศบาลตำบลเขาพระงาม

เทศบาลตำบลท่าศาลา

เทศบาลตำบลถนนใหญ่

เทศบาลตำบลกกโก

อำเภอพัฒนานิคม

เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น

เทศบาลตำบลพัฒนานิคม

เทศบาลตำบลดีลัง

เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง

อำเภอโคกสำโรง

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

อำเภอชัยบาดาล

เทศบาลตำบลลำนารายณ์ อบตชัยบาดาล ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบหอกระจายข่าวไร้สายลพบุรี

อำเภอท่าวุ้ง

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง

เทศบาลตำบลท่าโขลง

เทศบาลตำบลโคกสลุด

เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว

เทศบาลตำบลบางงา

อำเภอบ้านหมี่

เทศบาลเมืองบ้านหมี่

อำเภอท่าหลวง

เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ระบบเสียงไร้สาย ช่างเสียงไร้สาย ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ซ่อมเสียงไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย ปรับความถี่เสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ อบตท่าหลวง เสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ชุดควบคุมกระจายเสียงแบบไร้สาย ติดตั้งเครื่องควบคุมการออกอากาศดิจิตอล

อำเภอสระโบสถ์

เทศบาลตำบลสระโบสถ์

อำเภอโคกเจริญ

ไม่มีเทศบาล

อำเภอลำสนธิ

ไม่มีเทศบาล

อำเภอหนองม่วง

เทศบาลตำบลหนองม่วง