ระบบเสียงไร้สาย

อุบลราชธานี

ตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี

  • ติดต่อ 086-3175577
การปกครองส่วนท้องถิ่น

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 239 องค์กรแบ่งออกเป็น 1 เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง 54 เทศบาลตำบล 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 179 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้


อำเภอเมือง


เทศบาลนครอุบลราชธานี

เทศบาลเมืองแจระแม

เทศบาลตำบลอุบล

เทศบาลตำบลขามใหญ่

เทศบาลตำบลปทุม

อำเภอพิบูลมังสาหาร


เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลตำบลอ่างศิลา

เทศบาลตำบลกุดชมภู

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี

อำเภอวารินชำราบ


เทศบาลเมืองวารินชำราบ

เทศบาลตำบลห้วยขะยุง

เทศบาลตำบลแสนสุข

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

เทศบาลตำบลคำขวาง

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

เทศบาลตำบลบุ่งไหม

เทศบาลตำบลธาตุ

อำเภอเดชอุดม


เทศบาลเมืองเดชอุดม

เทศบาลตำบลนาส่วง

เทศบาลตำบลบัวงาม

เทศบาลตำบลกุดประทาย

เทศบาลตำบลโพนงาม

อำเภอเขื่องใน


เทศบาลตำบลเขื่องใน

เทศบาลตำบลบ้านกอก

เทศบาลตำบลห้วยเรือ

อำเภอเขมราฐ


เทศบาลตำบลเขมราฐ

เทศบาลตำบลเทพวงศา

เทศบาลตำบลขามป้อม

เทศบาลตำบลหนองผือ

เทศบาลตำบลหัวนา

เทศบาลตำบลหนองนกทา

อำเภอนาจะหลวย


เทศบาลตำบลนาจะหลวย

เทศบาลตำบลภูจองนายอย

อำเภอน้ำยืน


เทศบาลตำบลน้ำยืน

เทศบาลตำบลสีวิเชียร

เทศบาลตำบลโซง

อำเภอบุณฑริก


เทศบาลตำบลบุณฑริก

เทศบาลตำบลคอแลน

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

อำเภอนาเยีย


เทศบาลตำบลนาเยีย

เทศบาลตำบลนาเรือง

เทศบาลตำบลนาจาน

อำเภอสว่างวีระวงศ์


เทศบาลตำบลสว่าง

เทศบาลตำบลท่าช้าง

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง

อำเภอสำโรง


เทศบาลตำบลสำโรง

อำเภอโขงเจียม


เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

อำเภอตระการพืชผล


เทศบาลตำบลตระการพืชผล

อำเภอกุดข้าวปุ้น


เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น

อำเภอม่วงสามสิบ


เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

อำเภอตาลสุม


เทศบาลตำบลตาลสุม

อำเภอโพธิ์ไทร


เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

อำเภอสิรินธร


เทศบาลตำบลช่องเม็ก

เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

อำเภอเหล่าเสือโก้ก


เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก

อำเภอน้ำขุ่น


เทศบาลตำบลขี้เหล็ก

เทศบาลตำบลตาเกา

อำเภอศรีเมืองใหม่


เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่