ระบบเสียงไร้สาย

เชียงใหม่

ตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่

  • 086-3175577

  • 081-8812230

  • 0817642288

  • 0973091913

  • 0882590944


รับสมัครตัวแทนและช่างในจังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ในการให้บริการ

อ.เมือง

1.เทศบาลนครเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีภูมิ พระสิงห์ หายยา ช้างม่อย ช้างคลาน วัดเกต และป่าตันทั้งตำบล และยังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลช้างเผือก สุเทพ ป่าแดด หนองหอย ท่าศาลา หนองป่าครั่ง และฟ้าฮ่าม

ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย แขวงศรีวิชัย ชุมชนบ้านท่อ ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ชุมชน 5 ธันวา ชุมชนสวนดอก

ชุมแม่หยวก ชุมชนสันนาลุง ชุมชนแม่ขิง ชุมชนศรีวิชัย ชุมชนเมืองคลัง ชุมชน 12 สิงหา ชุมชนศาลาแดง ชุมชนวัดโลกโมฬี

ชุมชนศรีมงคล ชุมชนรถไฟสามัคคี ชุมชนช้างคลาน ชุมชนช่างแต้ม ชุมชนป่าตัน ชุมชนไขแก้ว ชุมชนกำแพงงาม ชุมชนสามัคคีพัฒนา

ชุมชนหมู่บ้านเทียมพร ชุมชนขนส่ง ซอย 9 ระบบเสียงไร้สาย ชุมชนวัดศรีปิงเมือง ชุมชนป่าห้า ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า ชุมชนท่าสะต๋อย ชุมชนลอยเคราะห์ ชุมชนเอราวัณซอย 4 ชุมชนเชียงมั่น ชุมชนเมืองสาตรหลวง ชุมชนชัยมงคลบ้านเม็ง ชุมชนคูปู่ลูน ชุมชนป่าเป่า ชุมชน ร.7 พัน1 ชุมชนพวกเปียร่วมใจพัฒนา ชุมชนแจ่งหัวริน ชุมชนล่ามช้าง ชุมชนเมืองสาตรน้อย ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย ชุมชนอินทนิล ชุมชนศรีลานนา ชุมชนต้นขาม ชุมชนช้างฆ้อง ชุมชนทานตะวัน

ชุมชนป่าแพ่ง-วังสิงห์คำ ชุมชนศรีสร้อยทรายมูล ชุมชนวัดพันอ้น ชุมชนบวกหาด ชุมชนเชียงยืน ชุมชนบบ้านแพะ ชุมชนระแกง ชุมชนวัดหมื่นเงินกอง ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารี ชุมชนศรีปันครัว ชุมชนวัดธาตุคำ ชุมชนพวกแต้ม ชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา ชุมชนหนองประทีป ชุมชนป่าพร้าวนอก ชุมชนควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา ชุมชนวัดชมพูช้างม่อย ชุมชนบ้านสันป่าข่อย ชุมชนทิพย์เนตร ชุมชนเจดีย์ปล่อง ชุมชนวัดเชตวัน ชุมชนกู่คำ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดพระเจ้าเม็งรายสามัคคี ชุมชนบ้านปิง ชุมชนบ้านวัดเกต ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย ชุมชนหลิ่งกอก ชุมชนหนองหอย ชุมชนฟ้าใหม่พัฒนาราม ชุมชนบ้านเอื้ออาทรป่าตัน ชุมชนบ้านเด่นสามัคคี ระบบเสียงตามสาย ชุมชนวัดนันทนาราม ชุมชนโชตนา ชุมชนหนองป่าครั่ง ชุมชนวัดดาวดึงษ์

ชุมชนหนองเส้ง-ฟ้าฮ่าม ชุมชนหมื่นตูม ชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย ชุมชนทิพย์รัตน์วิลล่า ชุมชนการเคหะเชียงใหม่ ชุมชนวัดผ้าขาว

ชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า ชุมชนเชียงใหม่แลนด์ ชุมชนฟ้าฮ่าม ชุมชนอินทรนุรักษ์ ชุมชนการเคหะหนองหอย ชุมชนทรายมูลเมือง

ชุมชนการเคหะหนองหอย 2 ชุมชนวัดศรีดอนไชย-เจริญประเทศ ชุมชนบ้านเด่นพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านเวียงทอง ชุมชนวัดบ้านฮ่อม

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เหียะทั้งตำบล หมู่ 1 บ้านตำหนัก หมู่ 2 บ้านอุโบสถ หมู่ 3 บ้านป่าจี้, บ้านแม่เหียะใน หมู่ 4 บ้านท่าข้าม หมู่ 5 บ้านดอนปิน หมู่ 6 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 7 บ้านตำหนักใหม่ หมู่ 8 บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ 9 บ้านไทยสมุทร หมู่ 10 บ้านป่าเป้า, บ้านแกรนด์วิว

2.เทศบาลตำบลช้างเผือก ระบบเสียงไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลช้างเผือก

3.เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง

4.เทศบาลตำบลท่าศาลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าศาลา

5.เทศบาลตำบลสุเทพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสุเทพ

หมู่ 1 บ้านเชิงดอย หมู่ 2 บ้านห้วยแก้ว หมู่ 3 บ้านกองบิน 41 หมู่ 4 บ้านห้วยทราย หมู่ 5 บ้านร่ำเปิง หมู่ 6 บ้านโป่งน้อย หมู่ 7 บ้านช่างทอง (บ้านต้นกุก)

หมู่ 8 บ้านหลิ่งห้า หมู่ 9 บ้านดอยสุเทพ ระบบเสียงไร้สาย หมู่ 10 บ้านอุโมงค์ หมู่ 11 บ้านดอยปุย หมู่ 12 บ้านภูพิงค์ หมู่ 13 บ้านสันลมจอย หมู่ 14 บ้านใหม่หลังมอ

หมู่ 15 บ้านทรายคำ

6.เทศบาลตำบลป่าแดด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าแดด ระบบเสียงไร้สาย

7.เทศบาลตำบลหนองหอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหอย

8.เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม

9.เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อทั้งตำบล

10.องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช้างเผือกเทศบาลเมืองต้นเปา

1. บ้านต้นเปา 2. บ้านหนองโค้ง 3. บ้านบ่อสร้าง 4. บ้านบวกเป็ด 5. บ้านสันพระเจ้างาม 6. บ้านต้นผึ้ง 7. บ้านสันฮกฟ้า 8. บ้านสันป่าค่า

9. บ้านแม่โฮม 10. บ้านสันช้างมูบ

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองแม่โจ้

อำเภอจอมทอง

เทศบาลตำบลจอมทอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านหลวง ตำบลข่วงเปา ระบบเสียงไร้สาย และตำบลดอยแก้ว

เทศบาลตำบลบ้านหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลจอมทอง)

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแปะทั้งตำบล

เทศบาลตำบลดอยแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอยแก้ว (นอกเขตเทศบาลตำบลจอมทอง)

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบเตี๊ยะทั้งตำบล

เทศบาลตำบลแม่สอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สอยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลข่วงเปา (นอกเขตเทศบาลตำบลจอมทอง)


เทศบาลตำบล

ขัวมุงขี้เหล็ก (อำเภอแม่แตง)ขี้เหล็ก (อำเภอแม่ริม) จอมทอง ระบบเสียงไร้สาย เจดีย์แม่ครัว ชมภู ช้างเผือก เชิงดอย เชียงดาว ไชยปราการไชยสถานดอนแก้วดอยแก้วดอยสะเก็ดตลาดขวัญตลาดใหญ่ท่ากว้างท่าข้ามท่าเดื่อ–มืดกาท่าผาท่าวังตาลท่าศาลาทุ่งข้าวพวงทุ่งต้อมทุ่งสะโตกน้ำแพร่น้ำแพร่พัฒนาบวกค้างบ่อหลวงบ้านกลางบ้านตาลบ้านปงบ้านแปะบ้านโป่งบ้านแมบ้านแม่ข่าบ้านหลวงบ้านแหวนป่าแดดป่าตุ้มป่าบงป่าป้องป่าไผ่ป่าเมี่ยงป่าไหน่ปิงโค้งพระธาตุปู่ก่ำฟ้าฮ่ามเมืองงายเมืองนะเมืองเล็นแม่ข่าแม่คือแม่แจ่มแม่แตงแม่ท่าช้างแม่นะแม่ปั๋งแม่ปูคาแม่โป่งแม่แฝกแม่ริมแม่แรมแม่วางแม่สอยแม่หอพระแม่อายแม่ฮ้อยเงินยางครามยางเนิ้งยุหว่าริมเหนือ ลวงเหนือ เวียงฝางเวียงพร้าวสง่าบ้านสบเตี๊ยะสองแควสะเมิงใต้สันกลางสันกำแพงสันติสุขสันทราย สันทรายมหาวงศ์ สันทรายหลวง สันนาเม็ง สันป่าตอง สันป่าเปาสันปูเลยสันโป่งสันผักหวานสันผีเสื้อสันพระเนตรสันมหาพนสารภีสำราญราษฎร์สุเทพแสนไหหนองแก๋ว หนองควาย หนองจ๊อม หนองตองพัฒนา หนองบัวหนองป่าครั่งหนองผึ้งหนองแฝกหนองหอยหนองหารหนองแหย่งห้วยทรายหางดงหารแก้วเหมืองแก้วอมก๋อยออนใต้อินทขิล

องค์การบริหารส่วนตำบล

กองแขกกื้ดช้างข่วงเปาขุนคงเขื่อนผากแจ่มหลวงช่างเคิ่งช้างเผือกเชียงดาวแช่ช้างดอนแก้วดอนเปา ดอยเต่า ดอยลางดอยหล่อท่าเดื่อท่าตอนท่าวังพร้าวทาเหนือทุ่งปี๊ทุ่งรวงทองเทพเสด็จนาเกียนนาคอเรือน้ำบ่อหลวงบงตันบ่อแก้วบ่อสลีบ้านกาดบ้านจันทร์บ้านช้างบ้านทับบ้านเป้าบ้านสหกรณ์บ้านหลวงบ้านแอ่นปางหินฝนป่าแป๋เปียงหลวงโปงทุ่งโป่งน้ำร้อนโป่งแยงม่อนจองม่อนปิ่นมะขามหลวงมะขุนหวานเมืองก๋ายเมืองคองเมืองแหงแม่ก๊าแม่คะแม่งอนแม่แดดแม่ตื่นแม่ทะลบแม่ทาแม่นาจรแม่นาวางแม่วินแม่แวนแม่ศึกแม่สาแม่สาบแม่สาวแม่สูนยั้งเมินยางเปียงร้องวัวแดงเวียงเวียงท่ากานศรีดงเย็นสบโขงสบเปิงสบแม่ข่าสะเมิงเหนือสะลวงสันกลางสันกำแพงสันต้นหมื้อสันทรายสันป่ายางห้วยแก้วห้วยทรายหางดงโหล่งขอดอมก๋อยออนกลางออนเหนือฮอด ระบบเสียงไร้สาย